Σύνδεση μηχανής καφέ

DSCO000000

Ρύθμιση μηχανής / μύλου espresso

  Εγκατάσταση μηχανής καφέ

  Ενδεικτικά, οι εργασίες που γίνονται είναι οι εξής:

  • Υδραυλική και ηλεκτρολογική σύνδεση μηχανής
  • Έλεγχος / ρύθμιση πιέσεων
  • Προγραμματισμός δόσεων (αφορά ηλεκτρονικές μηχανές)
  • Επίδειξη λειτουργίας μηχανής
  • Ρύθμιση μύλου άλεσης
  • Σύνδεση αποσκληρυντή ή φίλτρου νερού
DSCO000000