Τακτική συντήρηση μηχανής καφέ

Αλλαγή αναλώσιμων group

Καθαρισμός group

Ελεγχος φίλτρων / ποιότητας νερού

Ελεγχος ποιότητας νερού

Αφαλάτωση φίλτρων

      Quick service 

   Είναι η τακτική συντήρηση - τεχνικη παρακολούθηση  της μηχανής espresso. Η περιοδικότητα αυτής της εργασίας εξαρτάται από

την κατανάλωση espresso καφέ και την σκληρότητα των αλάτων νερού της περιοχής σας.  

    Ενδεικτικά, οι εργασίες που γίνονται είναι οι εξής:

  • Αλλαγή φλάντζας group ,
  • Αλλαγή σίτας group,
  • Τεχνικός έλεγχος μηχανής espresso,
  • Ρύθμιση μύλου espresso,
  • Αφαλάτωση/αναγέννηση ρητίνης αποσκληρυντή
  • Αλλαγή φίλτρου νερού
Αλλαγή αναλώσιμων group
Καθαρισμός group
Ελεγχος ποιότητας νερού
Αφαλάτωση φίλτρων